dinsdag 9 september 2008

Het Diplomatieke Bouwen

De Amerikaanse Ambassade in Den Haag vertrekt uit het door Marcel Breuer ontworpen gebouw aan het Lange Voorhout. Over de architectuur van Amerikaanse ambassades in het algemeen en over het gebouw van Breuer in het bijzonder, gaf de Amerikaanse architectuurhistorica Jane Loeffler gisteravond een lezing in het cultureel centrum Stroom. Zij besprak o.a. de functionele en symbolische eisen waaraan ambassade-architectuur moet voldoen.Img_0024Publiciste Tracy Metz leidde de avond en sprak o.m. met Duc Boorsma (Projectmanagement Huisvesting Buitenland, Min. BuZa). Deze lichtte de betekenis toe van architectuur in het huisvestingsbeleid van Nederlandse ambassades.Cid_aj1151_bEigenlijk waren de begeleidende lichtbeelden het verrassendst. Er zijn ontzettend veel (ja logisch natuurlijk) ambassadegebouwen, waaronder geweldig prestigieuze. En niet alleen in rijke landen. Ook in de armoedigste derde wereldsteden zijn indrukwekkende gebouwen neergezet, ontworpen door belangrijke architecten. Gisteravond werd erbij gezegd dat dergelijke landen dit enorm op prijs stellen. Het zou betekenen dat zij door hun rijke Westerse broeders serieus worden genomen. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat - zeker de doorsnee Amerikaanse ambassade - een statement vormt van militaire en economische overheersing.Nu ja, als we er zorgvuldig mee omgaan blijven dergelijke gebouwen overeind. Ook als een ambassade vertrekt en het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. De oude symboolwaarde - wat die ook geweest moge zijn - kan vervallen. Het prachtige gebouw van Breuer wordt inmiddels als architectuurhistorisch erfgoed gezien en mag als monument blijven voortleven. Het is wel te hopen dat er een goede, liefst culturele, bestemming voor wordt gevonden. De discussie daarover kwam gisteravond helaas niet erg op gang.Stroom Den HaagBuilding with diplomacy
The american embassy at Lange Voorhout in The Hague will leave the building designed by Marcel Breuer. Yesterday evening american architecture historian Jane Loeffler gave a lecture on american embassies in overall and Breuer’s building in particular. This lecture took place at the cultural center ‘Stroom’. Loeffler spoke about the functional and symbolic requirements on which embassy architecture has to comply.Img_0024Editor Tracy Metz hosted the evening and spoke a.o. with Duc Boorsma (Project manager Housing Abroad, Dept. FA). Boorsma explained the meaning of architecture within the housing policy of dutch embassies.Cid_aj1151_bActually most surprising were the accompanying images. There happen to exist a tremendous number (logically of course) of embassy buildings. Some of them are very precious. You don’t find them only in rich countries; impressing buildings has been situated as well in the most poorest cities of the third world. Often they are designed by important architects. Yesterday evening Loeffler added such countries appreciate this enormously; it should mean they are taken serious by their western brothers. (Well, I always thought that the average american embassy figures a statement of militairy and economic domination).All right, if we handle them carefully, these buildings will be saved. Even if an embassy is leaving and the building will get another destination; the former symbolic value - whatever that might have been – can be cancelled. Meanwhile Breuer’s beautiful building has been considered as historic architecture heritage and will be alowed to remain as a monument. Hopefully there will be found a cultural destination for it. Onfortunately, yesterday a discussion about this subject didn’t quite start.Stroom The HagueGeen opmerkingen:

Een reactie posten